CechKamień

Klauzula Informacyjna Rodo

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Kamieniu Pomorskim ul. Mieszka I 6A  72-400 Kamień Pomorski.       emal: crrkamien@onet.eu

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu:

a) realizacji zadań powierzonych przez Pana/Panią wynikających z przynależności rzemieślnika do Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Kamieniu Pomorskim

3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

a) organy administracji publicznej

b) firmy kurierskie i pocztowe , banki

c) podmioty świadczące na rzecz Administratora Danych Osobowych usługi informatyczne , prawne

d)inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Kamieniu Pomorskim

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 2, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.

5) Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:

a)            dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b)           do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c)            do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych           

d)           do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo,

e)            do przenoszenia danych

6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

7) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami, którymi kieruje się Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Kamieniu Pomorskim jest obligatoryjne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwość rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na Administratorze Danych Osobowych.

8) Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych