CechKamień


STATUT CECHU
RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW
W KAMIENIU POMORSKIM


STATUT CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW
w Kamieniu Pomorskim
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1. Cech jako dobrowolny związek pracodawców jest samorządną, społeczno-zawodową i gospodarczą
organizacją rzemiosła.
2. Cech może prowadzić działalność gospodarczą.
3. Cech posiada osobowość prawną.
4. Cech działa na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. 1989, Nr 17 poz. 92 z
późniejszymi zmianami), na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz. U. 2004, Nr 173, poz. 1807 z późniejszymi zmianami) na
podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. 1991, Nr 55, poz. 235 z
późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.
5. Cech zrzesza rzemieślników prowadzących działalność w zakresie rzemiosł różnych będących
pracodawcami oraz inne osoby prowadzące działalność gospodarczą.

§ 2
Cech prowadzi działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego w zakresie rzemiosł różnych.
Dopuszcza się prowadzenia działalności w różnych formach na terenie całego kraju.
§ 3
1. Cech nosi nazwę: Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Kamieniu Pomorskim.
2. Siedzibą Cechu jest miasto Kamień Pomorski.
3. Adres Cechu to: budynek „Dom Rzemiosła” przy ul. Mieszka I 6a w Kamieniu Pomorskim.
§ 4
Cech jest członkiem Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie. Cech
działa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Jego zadaniem jest partnerskie wspieranie małych i średnich
przedsiębiorstw. Nie działa w celu osiągnięcia zysku, a dochód przeznacza na cele statutowe.
II. ZADANIA CECHU
§ 5
Do zadań cechu należy:
1. ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji
państwowej, organów samorządu terytorialnego, sądów, związków zawodowych, urzędów i instytucji;
2. prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno-organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej,
socjalnej, gospodarczej i ubezpieczeniowej;
3. organizowanie pomocy instruktażowej i szkoleń w zakresie bhp oraz warunków sanitarnoepidemiologicznych;
4. utrwalanie więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej
polskiego rzemieślnika;
3
3
5. wykonanie, na podstawie upoważnienia właściwej izby rzemieślniczej, zadań z zakresu nadzoru nad
przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych, zatrudnionych w
przedsiębiorstwach członków Cechu;
6. podejmowanie działań mających na celu zapewnienie przestrzegania prawa, zwłaszcza przepisów
ustawy z dnia 22 marca 1989 roku o rzemiośle; w szczególności Cech dba o przestrzeganie zasady
określonej w § 6 pkt 2 niniejszego statutu.
7. Cech prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
– wynajmu i dzierżawy pomieszczeń;
– działalności rachunkowo-księgowej;
– doradztwa podatkowego;
– doradztwa w zakresie bhp oraz pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;
– kształcenia ustawicznego dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane;
– placówka kształcenia praktycznego dla młodzieży.
III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 6
1. Członkami Cechu na zasadzie dobrowolności mogą być osoby fizyczne zawodowo wykonujące
działalność gospodarczą w zakresie objętym § 2 Statutu z udziałem kwalifikowanej pracy własnej, w
imieniu własnym i na swój rachunek, zatrudniające nie więcej niż 50 pracowników (zwane
rzemieślnikami).
2. Członkami Cechu mogą być również osoby zawodowo wykonujące działalność gospodarczą w ramach
(w charakterze wspólników) spółki cywilnej osób fizycznych, z udziałem kwalifikowanej pracy własnej,
we własnym imieniu i na własny rachunek, zatrudniający do 50 pracowników.
3. Członkami Cechu na zasadzie dobrowolności mogą być również inne osoby fizyczne lub wspólnicy
spółek cywilnych osób fizycznych nie spełniające warunków w zakresie kwalifikacji i zatrudnienia
określonych w ustawie o rzemiośle oraz o organizacjach pracodawców.
§ 7
1. Warunkiem przyjęcia na członka Cechu jest złożenie deklaracji. Deklaracja powinna być złożona pod
rygorem nieważności w formie pisemnej. Deklaracja powinna być podpisana przez zainteresowanego,
zawierać jego imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz oświadczenie dotyczące gotowości uiszczania
składek członkowskich.
2. Organem uprawnionym do przyjmowania członków jest Zarząd.
3. Uchwała w sprawie przyjęcia powinna być podjęta najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia złożenia
deklaracji.
4. Osoby, które nabyły członkostwo w Cechu z mocy ustawy o wykonywaniu i organizacji rzemiosła
zachowują uprawnienia członkowskie, jeżeli złożą deklarację członkowską.
§ 8
1. O decyzji przyjęcia lub odmowy przyjęcia na członka Cechu zawiadamia się pisemnie
zainteresowanego w ciągu 2 tygodni od dnia jej podjęcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno
zawierać uzasadnienie.
2. Od odmownej decyzji Zarządu zainteresowanemu służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu
14 dni od daty doręczenia. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie na
najbliższym zgromadzeniu, nie później niż w ciągu roku od daty jego złożenia. W decyzji o przyjęciu w
poczet członków na czas określony powinny być ustalone warunki członkostwa, w których prawa
określone w § 9 ust. 1 mogą być ograniczone.
4
4
§ 9
1. Członkowie mają prawo:
a) Korzystania z pomocy i świadczeń cechu w zakresie określonego w § 5 Statutu,
b) Wybierania i wybieralności do organów Cechu,
c) Zgłaszania wniosków zmierzających do usprawnienia działania Cechu,
d) Wnoszenia odwołań od uchwał Zarządu Cechu – dotyczących praw członka – do Walnego
Zgromadzenia,
e) Obecności na obradach organów Cechu przy rozpatrywaniu odwołań stawianych im
zarzutów i skarg oraz do udzielania wyjaśnień,
f) Wglądu w protokoły Walnych Zgromadzeń i roczne sprawozdania Zarządu Cechu,
protokoły i pisma pokontrolne oraz sprawozdania z wykonania zaleceń,
g) Uzyskiwania od organów cechu – na Walnych Zgromadzeniach, zebraniach sekcji
cechowych lub innych formach informacji o działalności Cechu, jego wynikach oraz
zamierzeniach.
2. Nie ma prawa wybieralności członek, który:
a) Został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego,
b) Został pozbawiony prawa wybieralności prawomocnym orzeczeniem Sądu Cechowego,
c) Zalega z wpłacaniem składki cechowej powyżej trzech miesięcy.
§ 10
Do statutowych obowiązków członka Cechu należy:
1. Przestrzegać postanowień Statutu i uchwał organów Cechu,
2. Przestrzegać zasad etyki zawodowej i rzetelnego prowadzenia działalności gospodarczej,
3. Regularnie opłacać składki członkowskie w obowiązującej wysokości,
4.Przestrzegać prawidłowości w wykonywaniu obowiązków związanych z przygotowaniem
zawodowym.
5. Podnosić jakość usług oraz kulturę obsługi klientów,
6. Rzetelnie, sumiennie i terminowo wykonywać zlecone przez klientów prace, a w razie
reklamacji w ten sam sposób rozpatrywać je i załatwiać.
§ 11
1. Członek Cechu jest zobowiązany w ciągu 30 dni zawiadomić Cech o zmianie miejsca zamieszkania i
miejsca prowadzenia działalności.
2. Członek Cechu jest zobowiązany w ciągu 30 dni zawiadomić Cech o zaniechaniu wykonywania
rzemiosła lub o przeniesieniu siedziby zakładu rzemieślniczego poza teren działalności Cechu.
§ 12
1. Członkostwo w Cechu ustaje na skutek:
1/ Wystąpienia,
1) Wystąpienie członka z Cechu następuje po upływie 3 – miesięcznego okresu od dnia
zgłoszenia pisemnego wypowiedzenia do Zarządu Cechu, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło
wypowiedzenie.
2/ Wykreślenia,
3/ Wykluczenia.
1) Wykluczenie członka z Cechu może nastąpić jedynie z ważnej przyczyny w przypadku, gdy z
jego winy dalsze członkostwo sprzeczne jest z postanowieniami Statutu Cechu lub zasadami
współżycia społecznego. Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu członka, Sąd Cechowy
wnioskuje do Zarządu.
5
5
2) Za ważną przyczynę wykluczenia należy uznać w szczególności:
a/ Umyślne działanie na szkodę Cechu,
b/ Uporczywe niewykonywanie podstawowych obowiązków członkowskich,
c/ Naruszanie zasad etyki zawodowej i moralnej oraz rzetelnego wykonywania rzemiosła.
2. Członek Cechu może wystąpić z niego za wypowiedzeniem. Wypowiedzenie powinno być dokonane
pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
3. Wykreślenie członka z Cechu następuje w przypadku utraty przez niego statutowych uprawnień do
zrzeszania się w Cechu.
4. Uchwałę o wykreśleniu członka podejmuje Zarząd Cechu.
5. O wykreśleniu członka Cech zobowiązany jest powiadomić zainteresowanego listem poleconym w
ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji oraz podać uzasadnione przyczyny wraz z pouczeniem o
możliwości odwołania się.
6. Uchwała w sprawach określonych w ust. 1 staje się skuteczna z datą doręczenia zainteresowanemu
zawiadomienia o wykreśleniu wraz z uzasadnieniem. Zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia
przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.
7. Członkowi wykreślonemu przysługuje prawo odwołania się w sposób i terminie określonym w § 56
Statutu.
8. Członek wykreślony ma prawo być obecny na Walnym Zgromadzeniu w czasie rozpatrywania jego
odwołania i popierać je oraz składać wyjaśnienia.
9. O terminie Walnego Zgromadzenia, na którym ma być rozpatrzona sprawa odwołującego się, powinien
być on zawiadomiony przez Zarząd pod wskazanym przez siebie w odwołaniu adresem w sposób
określony w § 21 ust. 1 Statutu. W przypadku uwzględnienia przez Walne Zgromadzenie odwołania od
uchwały Zarządu w sprawie wykreślenia – zainteresowany zachowuje ciągłość członkostwa w Cechu.
§ 13
1. Wysokość składki cechowej, ustala Walne Zgromadzenie uwzględniając finansowanie działalności
organizacyjno – samorządowej Cechu i inne jego wydatki oraz wydatki na działalność statutową
właściwej Izby Rzemieślniczej.
O wysokości składki cechowej, Cech zawiadamia członków ze wskazaniem podstawy obliczania oraz
terminów jej płatności.
2. Nieuregulowanie w ciągu trzech miesięcy składki, pomimo zawiadomienia do jej uiszczenia stanowi
podstawę do wykreślenia z członka Cechu.
§ 14
1. Uchwałą Walnego Zgromadzenia można nadać godność:
1/ „Honorowego Starszego” lub „Honorowego Członka” Cechu osobom, które położyły szczególne
zasługi dla Cechu lub rzemiosła, a nie prowadzą zakładów rzemieślniczych,
2/ „Honorowego Członka Cechu” osobom, które przez ostatnie 10 lat były członkami Cechu i z
powodu przejścia na emeryturę lub rentę zaprzestały prowadzenia działalności rzemieślniczej.
Osoby posiadające tytuły honorowe mają prawo brać udział w walnych zgromadzeniach z głosem
doradczym oraz korzystać ze świadczeń socjalnych i kulturalnych Cechu w zakresie przysługującym
członkom.
6
6
IV. ORGANY CECHU
§ 15
1. Organami Cechu są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna,
d) Sąd Cechowy.
2. Członek Cechu może być wybrany tylko do jednego z organów wymienionych w ust. 1 lit. b, c, d.
3. Osoby pełniące funkcje w organach statutowych mają obowiązek przy pełnieniu tej funkcji
przestrzegać przepisów prawa, statutu i uchwał organów statutowych organizacji rzemieślniczych,
postępować sumiennie i uczciwie, zgodnie z zasadami współżycia społecznego i interesem
reprezentowanego środowiska.
4. Wybory Starszego Cechu oraz do organów, o których mowa w ust. 1 dokonywane są w głosowaniu
tajnym (lub jawnym, jeśli tak zadecyduje dane Walne Zgromadzenie większością głosów – 50 % + 1
biorących udział w Zgromadzeniu) spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka
organu następuje także w głosowaniu tajnym (lub jawnym, jeśli tak zadecyduje dane Walne
Zgromadzenie większością głosów – 50 % + 1 biorących udział w Zgromadzeniu).
5. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia przez organ Cechu uchwały uwzględnia
się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.
6. Za udział w posiedzeniach organów Cechu, za wyjątkiem Walnego Zgromadzenia, członkowie
otrzymują diety i zwrot kosztów podróży według zasad ustalonych przez Zarząd Cechu.
A. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW
§ 16
Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Cechu powołanym do podejmowania uchwał w sprawach
należących do jego zakresu działania.
§ 17
1. Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy:
1/ uchwalenie statutu i jego zmian,
2/ wybór i odwoływanie Starszego Cechu i pozostałych członków Zarządu, przewodniczących
i pozostałych członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego oraz zastępców członków,
3/ określanie wysokości składek cechowych, opłat za świadczenia Cechu oraz dobrowolnych
świadczeń rzemieślników,
4/ uchwalanie planów i programów rozwoju rzemiosła, planów finansowych oraz podział
nadwyżki budżetowej Cechu,
5/ rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, zatwierdzanie sprawozdań
rocznych i bilansów oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Cechu, Zarządu i
Komisji Rewizyjnej w tych sprawach i udzielania absolutorium członkom Zarządu,
6/ podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości,
7/ podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji samorządu rzemiosła lub wystąpienia
z nich,
8/ upoważnianie Zarządu do zaciągania pożyczek oraz zbywania ruchomości cechu mających
wartość historyczną, artystyczną i naukową,
9/ uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
10/ nadawanie godności Członka Honorowego Cechu,
7
7
11/ rozpatrywanie odwołań członków Cechu od uchwał Zarządu Cechu,
12/ podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych do rozpatrzenia w trybie
przewidzianym w Statucie.
§ 18
Odwołanie członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Cechowego – przed upływem kadencji – może
nastąpić przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, oddanych w głosowaniu tajnym (lub
jawnym, jeśli tak zadecyduje dane Walne Zgromadzenie większością głosów – 50 % + 1 biorących udział
w Zgromadzeniu).
§ 19
1. Jeżeli Cech liczy więcej niż 300 członków, Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o jego
zastąpieniu Zebraniem Delegatów.
2. Delegatów wybierają sekcje zawodowe na okres kadencji Zarządu. Przy liczbie członków
Cechu do 1000 wybiera się jednego delegata na 4 – 6 członków,
ponad 1000 do 1500 – jednego delegata na 6 – 8 członków,
ponad 1500 – jednego delegata na 8 – 10 członków.
3. Do Zebrania Delegatów zastępującego Walne Zgromadzenie członków stosuje się odpowiednio
przepisy o Walnym Zgromadzeniu.
4. Na żądanie więcej niż 2/3 ogółu członków zwołuje się Walne Zgromadzenie w pełnym składzie.
§ 20
1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przynajmniej jeden raz w roku, najpóźniej w ciągu 6-ciu
miesięcy po upływie roku obrachunkowego. Walne Zgromadzenie zwołuje, na podstawie uchwały
zarządu Starszy Cechu lub jego zastępca – Podstarszy Cechu.
2. Ponadto Zarząd powinien podjąć uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na żądanie:
1/ Komisji Rewizyjnej,
2/ więcej niż 2/3 ogólnej liczby członków Cechu lub delegatów.
3. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego
zwołania.
§ 21
1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się wszystkich członków i
Izbę Rzemieślniczą listem poleconym lub innym sposobem z potwierdzenie odbioru co najmniej na 14
dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział inne
zaproszone osoby.
2. W zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu należy zamieścić również informację o wyłożeniu do
wglądu w biurze Cechu – odpowiednio do porządku obrad następujących materiałów:
1/ zamknięcia rachunkowego za rok ubiegły,
2/ sprawozdania Zarządu,
3/ projektów podstawowych uchwał,
4/ protokółu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
3. Członkom, którzy zalegają z uiszczeniem składek cechowych powyżej trzech miesięcy, należy w
zawiadomieniu przypomnieć, że w przypadku nieprzedłożenia dowodu zapłacenia zaległych składek –
będą pozbawieni prawa wybieralności do organów Cechu.
§ 22
1. Walne Zgromadzenie otwiera Starszy lub Podstarszy Cechu.
8
8
Walne Zgromadzenie wybiera spośród członków Cechu prezydium w składzie: Przewodniczący, Zastępca
Przewodniczącego i Sekretarz.
2. Przewodniczący zgromadzenia ma prawo, po uprzednim trzykrotnym upomnieniu, wykluczyć ze
zgromadzenia osoby, które nie stosują się do zarządzeń porządkowych.
3. Szczegółowe zasady i tryb Walnego Zgromadzenia określa regulamin.
§ 23
1. Walne Zgromadzenie zwołane zgodnie z postanowieniem § 20 Statutu jest zdolne do podejmowania
uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, jeżeli liczba obecnych przy ich podejmowaniu wynosi co
najmniej 1/2 części członków Cechu lub delegatów.
2. W razie nie dojścia do skutku Walnego Zgromadzenia z powodu braku wymaganej liczby obecnych
członków, Zarząd obowiązany jest – nie później niż w ciągu 14 dni – zwołać ponownie Walne
Zgromadzenie, które jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych.
3. Uchwały zapadają większością głosów, jeśli Statut nie stanowi inaczej.
4. Uchwały o zmianie Statutu, uzupełnieniu porządku obrad oraz w sprawach wprowadzonych
dodatkowo do porządku obrad wymagają dla swej ważności, co najmniej 2/3 głosów. Uchwałą o
uzupełnieniu porządku obrad nie może być objęta sprawa zmiany Statutu.
5. W głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu biorą udział jedynie członkowie Cechu.
§ 24
1. Uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, jeżeli
Statut nie stanowi inaczej. Na żądanie większości (50 % + 1 na danym Walnym Zgromadzeniu) obecnych
członków Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym.
2. Protokół Walnego Zgromadzenia podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Zgromadzenia.
3. Odpis uchwał Walnego Zgromadzenia Zarząd Cechu przesyła w ciągu miesiąca Izbie Rzemieślniczej.
B. ZARZĄD CECHU
§ 25
Zarząd Cechu jest organem wykonawczym Cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego
działalność.
§ 26
1. Zarząd składa się od 5 do 7 osób, w tym ze Starszego Cechu, jednego lub dwóch Podstarszych,
Sekretarza, Skarbnika oraz jednego lub dwóch członków. Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie:
Starszego Cechu, a pozostałych członków Zarządu razem. Jednocześnie Walne Zgromadzenie wybiera 2
zastępców członków. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50
% głosów plus jeden głos.
2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera Podstarszego (Podstarszych), Sekretarza i Skarbnika oraz
delegatów na Kongres (Zjazd) Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w
Szczecinie.
3. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
4. Do Zarządu Cechu mogą być wybierani jedynie członkowie Cechu.
5. Kandydat na członka Zarządu powinien posiadać co najmniej 5 letni okres członkostwa w Cechu.
6. Walne Zgromadzenie może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzieliło absolutorium.
9
9
§ 27
W razie ustąpienia lub odwołania członka Zarządu przed upływem kadencji, do Zarządu Cechu wchodzi
do końca kadencji zastępca członka w kolejności otrzymanej ilości głosów, a w przypadku równości
głosów – wg kolejności umieszczenia na liście. W przypadku ustąpienia lub odwołania Starszego Cechu,
do czasu wyboru przez najbliższe walne zgromadzenie zastępuje go Podstarszy.
§ 28
Zarząd prowadzi wszystkie sprawy Cechu, z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji innych organów
Cechu.
§ 29
Do zakresu działania Zarządu należy kierowanie całokształtem działalności Cechu, a w szczególności:
1/ reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów administracji i sądów, organizacji
społecznych i gospodarczych,
2/ gospodarowanie funduszami i majątkiem Cechu, z zastrzeżeniem uprawnień Walnego Zgromadzenia
wskazanych w § 17,
3/ zwoływanie Walnych Zgromadzeń i przygotowywania wniosków na te zgromadzenia,
4/ powoływanie Komisji spośród członków Cechu, na okres kadencji Zarządu,
5/ realizowanie ustalonych zasad współdziałania z innymi organizacjami rzemieślniczymi,
6/ powoływanie i odwoływanie dyrektora (kierownika) biura Cechu oraz ustalanie wynagrodzenia
zgodnie z obowiązującymi zasadami płac,
7/ rozpatrywanie i rozstrzyganie skarg i wniosków, a zwłaszcza skarg klientów na niewłaściwe lub
nie terminowe wykonywanie zamówień przez członków Cechu,
8/ ustalanie zakładowego systemu wynagradzania,
9/ przyjmowanie oraz wykreślanie członków Cechu,
10/ powoływanie delegatów na Kongres (Zjazd) Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej
Przedsiębiorczości w Szczecinie.
§ 30
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w miesiącu.
2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej posiedzenie Zarządu powinno odbyć się w możliwie najkrótszym
terminie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.
§ 31
1. Posiedzenia Zarządu Cechu zwołuje Starszy Cechu lub Podstarszy.
2. O czasie i miejscu posiedzeń Zarządu powiadomieni są na 5 dni przed terminem wszyscy członkowie
Zarządu.
3. W posiedzeniach Zarządu uczestniczy dyrektor (kierownik) biura z głosem doradczym.
§ 32
1. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby
członków, w tym Starszego lub Podstarszego Cechu.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos
przewodniczącego posiedzenia Zarządu.
3. Szczegółowe zasady i tryb pracy Zarządu i jego Komisji określają regulaminy uchwalone przez
Zarząd.
10
10
C. KOMISJA REWIZYJNA
§ 33
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu, z wyjątkiem Walnego
Zgromadzenia i orzecznictwa Sądu Cechowego.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i 2 zastępców, wybranych przez Walne Zgromadzenie
spośród członków Cechu, na okres kadencji Zarządu. Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie
Przewodniczącego, a pozostałych członków razem. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej
liczby głosów, lecz nie mniej niż 50 % plus jeden głos.
Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza. W
razie niemożliwości pełnienia funkcji przez członka komisji w jego prawa i obowiązki wchodzi zastępca
członka.
§ 34
1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1/ badanie przynajmniej raz na pół roku działalności statutowej Cechu, z tym że na wniosek nie mniej
niż 2/3 ogólnej liczby członków Cechu – Zarządu Cechu. Badanie powinno być przeprowadzone w
każdym czasie,
2/ badanie rocznych sprawozdań finansowych (bilansów) oraz zgłaszanie Walnemu Zgromadzeniu
wniosków w tych sprawach,
3/ składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z dokonanych czynności,
4/ przekładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi,
5/ wydawanie zaleceń Zarządowi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.
2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch jej
członków.
3. Szczegółowe zasady i tryb pracy komisji określa regulamin uchwalony przez Komisję
Rewizyjną.
D. SĄD CECHOWY
§ 35
Członkowie Cechu podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenia zasad etyki
zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.
§ 36
1. Sąd Cechowy składa się z 3 członków i 2 zastępców, wybranych przez walne zgromadzenie spośród
członków Cechu na okres kadencji Zarządu. Walne zgromadzenie wybiera oddzielnie
Przewodniczącego Sądu, a pozostałych członków razem. Warunkiem wyboru jest uzyskanie
największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50 % głosów plus jeden.
2. Sąd Cechowy wybiera spośród siebie 2 zastępców przewodniczącego.
§ 37
1. Sąd Cechowy rozpatruje sprawy na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy.
2. Sąd Cechowy orzeka w składzie co najmniej połowy statutowej liczby członków, w tym
Przewodniczącego lub jego zastępcy.
11
11
§ 38
1. Sąd Cechowy może orzekać następujące kary:
1/ upomnienie,
2/ nagana,
3/ pozbawienie prawa do korzystania z określonych świadczeń cechu na okres do 1 roku,
4/ pozbawienie prawa wybieralności do organów cechowych na okres do 3 lat,
5/ wykluczenie.
2. W przypadku rozpatrywania sprawy członka Sąd Cechowy może niezależnie od orzeczenia kary
zgłaszać wnioski o odwołanie z pełnionej funkcji w organach statutowych organizacji rzemieślniczych.
3. W przypadku rozpatrywania sprawy powstałej wskutek skarg osób korzystających ze świadczeń
członka i uznanie skargi za zasadną, sąd niezależnie od orzeczenia kary może zalecić naprawienie
wyrządzonej szkody materialnej.
§ 39
1. Wykluczenie członka z Cechu może nastąpić jedynie z ważnej przyczyny w przypadku, gdy z jego
winy dalsze członkostwo sprzeczne jest z postanowieniami Statutu Cechu lub zasadami współżycia
społecznego. Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu członka z Cechu Sąd zasięga obligatoryjnie opinii
radcy prawnego.
2. Za ważną przyczynę wykluczenia należy uznać w szczególności:
1/ umyślne działanie na szkodę Cechu,
2/ uporczywe niewykonywanie podstawowych obowiązków członkowskich,
3/ naruszenie zasad etyki społecznej ,zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.

§ 40
1. Od orzeczenia Sądu Cechowego służy odwołanie do rzemieślniczego Sądu Odwoławczego,
działającego w organizacji, której Cech jest członkiem, w ciągu 1 miesiąca od doręczenia orzeczenia.
2. Orzeczenia rzemieślniczego Sądu Odwoławczego są ostateczne.
§ 41
Wykonywanie prawomocnych orzeczeń Sądu należy do Zarządu Cechu.
§ 42
Szczegółowe postępowanie dyscyplinarne określa regulamin uchwalony przez Walne
Zgromadzenie.
V. SEKCJE TERENOWE I ZAWODOWE
§ 43
1. Członkowie Cechu wykonujący jednakowe lub pokrewne rzemiosła tworzą sekcje zawodowe.
2. W Cechu mogą działać sekcje zawodowe i terenowe. Delegatów na walne zgromadzenie wybierają
sekcje wskazane w § 23.
3. Powoływanie sekcji należy do właściwości Zarządu Cechu.
4. Pierwsze zebranie sekcji zwołuje Zarząd Cechu. Zebranie wybiera przewodniczącego sekcji jego
zastępcę. Zakres zadań przewodniczącego sekcji określa Zarząd Cechu. Przewodniczący sekcji może
uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Cechu z głosem doradczym.
5. Do zadań sekcji należy:
1/ oddziaływanie na rzemieślników w kierunku zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań
społeczno – gospodarczych rzemiosła,
12
12
2/ prowadzenie działalności mającej na celu podnoszenie etyki zawodowej rzemiosła,
3/ wnioskowanie w sprawach rozwoju rzemiosła danego regionu lub zawodów,
4/ otaczanie opieką uczniów pobierających naukę zawodu oraz udzielanie pomocy rzemieślnikom
prowadzącym nowe zakłady rzemieślnicze,
5/ aktywizowanie rzemieślników do udziału w pracach społecznych.
6. Ewentualne wydatki sekcji pokrywane są w ramach planu finansowego Cechu.
7. Sekcje nie mają uprawnień do występowania na zewnątrz a opinie swe i postulaty przedstawiają
Zarządowi Cechu.
VI. KOMISJE ZARZĄDU CECHU
§ 44
1. Dla wykonywania zadań Cechu, zwłaszcza w zakresie szerzenia zasad etyki zawodowej i rzetelnego
wykonywania rzemiosła oraz właściwego rozpatrywania skarg na działalność zrzeszonych członków,
Zarząd Cechu może powołać komisję kontroli społecznej oraz komisję d/s skarg i wniosków.
2. Komisje mają charakter doradczy i opiniujący, a wnioski ze swych czynności przedstawiają Zarządowi
Cechu.
3. Kadencja komisji jest równa kadencji Zarządu.
§ 45
1. W skład Komisji powoływani są członkowie odznaczający się wysokim poziomem etyki zawodowej i
kwalifikacji zawodowych.
2. Komisje mogą korzystać, za zgodą Zarządu, z opinii rzeczoznawców.
§ 46
1. Do zadań Komisji Kontroli Społecznej należy badanie i analizowanie działalności zakładów
rzemieślniczych w zakresie przestrzegania zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania
rzemiosła.
2. W toku kontroli Komisja powinna zwracać uwagę rzemieślników na stwierdzone uchybienia oraz
omawiać z nimi i wyjaśniać zasady prawidłowego prowadzenia zakładu.
§ 47
Do zadań Komisji d/s Skarg i Wniosków należy badanie i analizowanie skarg na działalność zrzeszonych
członków oraz rozpatrywanie wniosków zmierzających do usprawnienia działalności Cechu.
§ 48
Tryb pracy i szczegółowe zadania komisji określa Zarząd Cechu.
VII. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ CECHU
§ 49
1. Środki finansowe Cechu stanowią składki członkowskie, opłaty za świadczenia Cechu, dobrowolne
świadczenia rzemieślników oraz inne wpływy.
2. Gospodarka finansowa cechu prowadzona jest w oparciu o plany finansowe uchwalone przez Walne
Zgromadzenie Cechu z możliwością dokonania ewentualnych zmian w obecności ¾ członków
Zarządu. Zasadą gospodarki finansowej jest samowystarczalność Cechu.
3. Szczegółowe zasady wynagradzania zatrudnionych w Cechu pracowników ustala:
1) Zarząd Cechu – dla dyrektora (kierownika ),
13
13
2) dyrektor (kierownik) biura – dla pracowników w oparciu o aktualne przepisy zatwierdzone przez
Zarząd.
§ 50
Cech uczestniczy w kosztach działalności samorządowo – organizacyjnej Izby Rzemieślniczej i Związku
Rzemiosła Polskiego oraz w finansowaniu funduszów scentralizowanych przeznaczonych na cele
rozwoju rzemiosła, potrzeby oświatowe, społeczno – wychowawcze i socjalne ogółu rzemiosła na
zasadach określonych przez Związek Rzemiosła Polskiego.
VIII. BIURO CECHU
§ 51
1. Dyrektor (kierownik) biura Cechu kieruje pracą biura, przygotowuje materiały na posiedzenia organów
statutowych cechu oraz czuwa nad wykonaniem uchwał organów Cechu.
2. Dyrektor (kierownik) biura jest odpowiedzialny za przestrzeganie w działalności Cechu
obowiązujących przepisów.
3. W przypadku, gdy wykonanie uchwał lub decyzji organów Cechu mogłoby spowodować naruszenie
prawa, dyrektor (kierownik) biura Cechu powinien wystąpić do organu, który uchwałę lub decyzję
podjął, o jej zmianę lub uchylenie.
4. Dyrektor (kierownik) biura bierze udział w obradach Walnego Zgromadzenia oraz w posiedzeniach
Zarządu z głosem doradczym.
5. Dyrektor (kierownik) biura odpowiada za pracę biura przed Zarządem Cechu.
§ 52
1. Dyrektorem (kierownikiem) biura Cechu może zostać osoba posiadająca co najmniej średnie
wykształcenie oraz 3 letnią praktykę w organizacjach rzemiosła.
2. W uzasadnionych przypadkach zarząd Cechu może zwolnić kandydata na dyrektora (kierownika) biura
Cechu od warunków posiadania 3 – letniej praktyki w organizacjach rzemiosła.
§ 53
Kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy jest dyrektor (kierownik) biura Cechu.
IX. REPREZENTACJA CECHU
§ 54
Cech reprezentowany jest na zewnątrz przez Starszego Cechu lub Podstarszego Cechu. Cech może być
reprezentowany przez dyrektora (kierownika) biura Cechu w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa, a
w sprawach finansowych przez głównego księgowego w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa.
§ 55
1. Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków w sprawach finansowych składają Starszy Cechu
lub Podstarszy Cechu łącznie ze Skarbnikiem.
2. Zarząd Cechu może udzielić dyrektorowi (kierownikowi) biura Cechu i głównemu księgowemu
pełnomocnictwa do dokonywania określonych czynności prawnych, związanych z kierowaniem bieżącą
działalnością Cechu lub jego zakładem, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego
rodzaju lub czynności szczególnych.
14
14
X. POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE
§ 56
1. Od decyzji Zarządu wydanych w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa, zainteresowany
może wnieść odwołanie do Walnego Zgromadzenia.
2. Termin wniesienia odwołania wynosi 14 dni, licząc od daty doręczenia zainteresowanemu decyzji wraz
z uzasadnieniem oraz pouczenie o trybie i terminie odwołania.
3. Walne zgromadzenie rozpatruje odwołanie na najbliższym zgromadzeniu, lecz nie później niż w ciągu
roku od daty otrzymania ich przez cech.
4. Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie terminu, jeżeli opóźnienie
nie przekracza sześciu miesięcy, a odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami.
5. Cech obowiązany jest doręczyć odwołującemu odpis uchwały organu odwoławczego wraz z jej
uzasadnieniem w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.
XI. LIKWIDACJA CECHU
§ 57
Cech przechodzi w stan likwidacji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością
¾ głosów.