CechKamień

 
Nauka zawodu jest ważnym zadaniem realizowanym przez pracodawców – rzemieślników. W tym zakresie Cech oferuje pomoc. Obsługuje rzemieślników, uczniów i rodziców w zakresie spraw związanych z uczniami – młodocianymi pracownikami, między innymi takich jak kompletowanie dokumentów, sporządzanie umów, itp. ogłoszenie pracodawców chcących przyjąć na naukę zawodu od 01.09.2022 roku.

Ogłoszenie w załączniku

              

 

                                                                      Informacja dotycząca rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem młodocianym

Cech  przypomina, że umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego zawarta jest na czas nieokreślony, czas trwania na umowie dotyczy okresu trwania nauki zawodu ucznia, a po zakończeniu nauki i zdaniu egzaminu czeladniczego pracownik młodociany jest nadal zatrudniony w zakładzie. Istnieje możliwość rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron, na pisemny wniosek ucznia złożony u pracodawcy. Rozwiązując umowę o pracę z uczniem za porozumieniem stron stosujemy się do art. 30 § 1 pkt.1 Kodeksu Pracy.